تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن مردی که دوستش دارم

تعبیر خواب مرگ مردی که دوستش دارم .
تعبیر خواب دیدن مردی که دوستش دارم و ابراز عشق .
تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش دارم پریشان .
تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش دارم و گریه .
تعبیر خواب ، مردی که دوستش دارم .
تعبیر خواب دیدن دوست پسر قدیمی .
تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش داریم ؟
تعبیر خواب دیدن پسر مورد علاقه .
انواع تعابیر خواب بی وفایی معشوق
.
تعبیر خواب دیدن ازدواج پسری که دوستش دارم با خواهرم .

تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش دارم

خیلی اوقات خواب می بینیم که پسر یا دختری که دوستش داریم در خوابمان آمده اســت و بعد از بیدار شدن حتما در این فکر فرو می رویم که چرا خواب این شخص را دیده ایم. ما در ادامه تعبیر این خواب را به شما خواهیم گفت . اگر مرد و یا پسری را که به او علاقمند هستیم و دوستش داریم را در خواب ببینیم چه تعبیری دارد؟دیدن معشوقه در خواب را چند معبر تفسیر و معنی کرده اند که در پایین آن ها را میخوانیم .

انواع تعابیر خواب بی وفایی معشوق

تعبیر خواب بی وفایی و بی اعتنایی معشوق و همسر
در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

اگر خواب ببینید شما بی وفا هستید:
یکنفر از اعتماد شما سوء استفاده می کند .

اگر یک مرد خواب ببیند که به زنش وفادار نیست:
دلتنگی و ناملایمت در خانه .

اگر یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست:
احتمال دارد که حامله باشد .

اگر یک مرد خواب ببیند به نامزدش بی وفاست:
پول هنگفتی درانتظارش است .

اگر یک زن خواب ببیند به نامزدش بی وفاست:
خبرهای بد دریافت می کند.

اگر یک مرد مجرد خواب ببیند به معشوقه اش بی وفاست:
خطر مرگ.

اگر یک زن مجرد خواب ببیند به معشوقه اش بی وفاست:
به وی خیانت می شود .

فلسفه تعبیر خواب

گفته ابن سیرین در مورد تعبیر خواب مردی که دوستش داریم :
اگر کسی خواب پسری را که دوستش دارد را ببینید دلیل بر وصل و خبر نیک اســت

تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم از نگاه ادوارد :
خواب معشوقه را (دختر یا پسر) به معنی نوید یک خبر خوش میداند این خبر فقط شامل وصلت و یا ازدواج نیست ممکن اســت شامل هر چیزی شود مثلا برنده شدن در قرعه کشی بهبود یافتن مریضی که بیمار اســت .

ادوارد در این باره گفته اســت اگر کسی خواب پسر و یا مردی که عاشق اوست و خیال ازدواج را دارد ببینید دلیل بر فکر و اوهام زیاد قبل از خواب اســت و نمی تواند معنی و یا تفسیر دقیقی داشته باشد و این خواب را جزو خواب های پریشان و بدون تعبیر تلقی کرده اســت در اکثر موارد پسرها یا دخترها قبل از خواب شبانه به شدت در مورد پسر مورد علاقه ی خود فکر و یا خیال پردازی میکنند این تفکرات سبب میشود تا ساعاتی پس از خواب تصویری از اوهام و خیالات خود را بصورت خواب ببینید ولی در مجموع میتوان این خواب را دارای معنی و یا مفهوم خوب دانست بعضی ها به اشتباه تصویر دارند چون داشتن دوست پسر و یا دوست دختر از نظر شرعی و یا اخلاقی گناه اســت خواب دیدن آن هم دارای معنی بدی اســت در جایی که اینجا فقط صحبت از عشق و دوست داشتن اســت و ارتباطی با نوع رابطه ندارد.

از تعابیر دیگر خواب دیدن کسی که دوستش داریم از دیدگاه ابن سیرین :
اگر کسی در خواب ببینید که با کسی که دوستش داشته اســت وصلت نموده اســت و هر دو پیراهن سفید بر تن دارند به نشانه ی غم و افسردگی میباشد در واقع همیشه اتفاقات مثبتی که در طول خواب روی میدهند دارای تعابیر و معانی منفی هستند و بالعکس خواب های پریشان و منفی نیز در اکثر موارد دارای تعابیر مثبت و معنای بهتری هستند زمان دقیق خواب دیدن هم بسیار مهم اســت .

چنان چه که حدود ۹۰ درصد از خواب هایی که قبل از اذان مغرب روی می دهند صحت و تعبیر درست تری نسبت به خواب های ابتدایی شب دارند در مورد عنوان امروز ابن سیرین میگویند .

تعبیر خواب مرتبط

تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم :
اگر کسی در خواب بینید با کسی که در زندگی روز مره عاشق بوده اســت و در انتظار وصلتش میبوده ازدواج نموده اســت و در در حال شادمانی و پایکوبی هستند به نشانه و تعبیر جدایی میباشد اکر کسی در خواب ببیند که با کسیکه دوستش دارد وصلت نموده و اطرافیان و وابستگان او اطرفش را گرفته اند و جمع مجلسش شلوغ اســت به نشانه ی وصلت میباشد مواردی که مطرح شد فقط برای خواب افرادی صحت دارد که مجرد میباشند و نه متاهل و چندین نکته ی مهم هم در مورد تعبیر خواب ازدواج مطرح اســت به شرح پایین

تعبیر خواب دیدن پیر مردی که دوستش داریم :
اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن اســت که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانة آن اســت که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب :
دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن اســت که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن اســت که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید :
نشان آن اســت که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .
ولی تعبیر خواب خیانت زن شوهر دار را در مطلبی دیگر دنبال کنید .

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید :
نشان آن اســت که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقةخود لذت زیادی خواهید برد .

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می دهد :
علت آن اســت که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید کشید .

اگر دختری خواب ببیند عروس شده اســت اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند :
علامت آن اســت که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

دیدن ازدواج پسری که دوستش دارید به زور و دیدن چهره عروس :
با توجه به این که چهره ی عروس را مشاهده کرده اید و بی توجهی معشوقتان به شما به نشانه ی غم بزرگ و روحی است که متوجه شما میشود و باعث افسردگیتان میگردد .

دیدن ازدواج مردی که دوستش دارم با خواهرم :
در تعبیر این خواب آمده که شما به موفقیتی می رسید ملزوم به اینکه با دوستان نزدیک خوب در جهت رسیدن به مردتان مشورت کنید .

بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب دیدن دختری که دوستش داری (خواستگاری ، خیانت ، خود کشی ،ازدواج، دعوا )
تعبیر خواب ، مردی که دوستش دارم (دوست پسر قدیمی،پسری که دوستش داریم ؟پسر مورد علاقه)
تعبیر خواب ، دیدن معشوق در خانه ( دعوا – ازدواج )
تعبیر خواب آمدن معشوق به خانه تاریک ( بوسیدن – هم آغوشی )

تعبیر خواب بر گشتن معشوق ( همسر ، دوست پسر یا دختر قدیمی )
تعبیر خواب نوازش معشوق ( هم آغوشی و شاد شدن – نامحرم – ناشناس – همسر – همجنس)
تعبیر خواب پیام از معشوق ( نامفهوم ،عجیب ، احساس شادی ، کوتاه )
تعبیر خواب حرف زدن با معشوق ( ناشناس، گریه کردن ، نامفهوم ،ناراهت )
تعبیر نشانه های اتفاقات معمولی و مشکوک روزانه با معنی کارت های تاروت .
ارتباط تاروت با ناخودآگاه انسان .


برچسب ها

نوشته های مشابه

6 Comments

 1. سلام .
  من و پسری که دوستش داشتم دوماه است که بهم زدیم .
  دیشب خواب دیدم که یه جایی هستم که اونم هست ولی با یک نفر دیگر بعد که منو دید و شناخت اونو ول کرد و آمد پیش من و از جداییمون پشیمون بود .

  1. در موضوعی که شما را در تنگنا قرار داده، با تلاش و کوشش، گشایشی رخ می دهد و به شما کمک می رسد.

 2. سلام ، همسرم ازم طلاق گرفت و رفت مهریم هم بخشیدم الان چهار ماه گذشته به جدایی راضی نبودم . در خواب دیدم که با او صاحب فرزند شدم . یعنی چی میشه

  1. خیر است انشاالله . تا پایان امسال با مردی آشنا می شوی که در گذشته ازدواج کرده . با آگاهی و مشورت و تحقیق احساساتت را مدیریت کن .

 3. سلام
  من امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم که توی کوچه (پسرخاله م)پسری که قبلا دوسش داشتم و اونم دوسم داشت و بهم ابراز علاقه میکرد نشسته
  منکه رسیدم سفره انداخت همونجا تو کوچه و ناهار که عدس پلو بود آورد تا باهم بخوریم منم با اشتها نشستم و همراهیش کردم و غذا که میخورد گاهی از دهانش بر میداشتم و میخوردم( کاری که الان در واقعیت با همسرم میکنم،الان متاهل هستم)و خیلی عاشقانه با هم رفتار میکردیم
  من دیگه حتی بعد از ازدواجم اونقدرا هم به اون فکر نمیکنم و اصلا این چند روز به فکرش نبودم خواستم ببینم چرا این خواب رو دیدم و تعبیرش چیه

  1. بعضی خواب ها مانند این و انواع آن نوید از موفقیت و رهایی از افکار نا بجای گذشته می باشد . تعبیر خواب دیدن مردی که دوستش دارید در اینجا اینگونه معنی می شود . در طول زندگی جاری ، شما با قدرت توانسته اید افکار اشتباه را از خود دور کنید و چون قسمت تاریک وجودتان نتوانسته در بیداری و هشیاری شما را از سلامت عقل دور کند و شما را وادار به انجام کارهایی که بعدن پشیمانی دارد نماید ، از طریق خواب هایی که در آن همه منطق شما برعکس می شود پا پیش نهاده است . پس همچیز در زندگی شما تحت کنترل خداست و شما در مسیر صحیح هستید تبریک می گوییم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن